Inwentaryzacja reklam wokół Tatr

Listwan i Franczak [2014] wykonali inwentaryzację reklam zewnętrznych rozmieszczonych wzdłuż dróg publicznych wokół Tatr po polskiej i słowackiej stronie gór. Monitoringiem i pomiarami objęto odcinek drogi o długości 280km, ale wybrano 30 równooddalonych odcinków po 5 km, gdzie wykonano inwentaryzację reklam, którą wykonano ręcznie zapisując wyniki na kartkach. Listwan i Franczak [2014] dokonali podziału reklam ze względu na powierzchnię i wybrane zostały trzy przedziały: do 2m2, od 2 m2 do 9 m2 oraz powyżej 9 m2. Brak jest wyjaśnienia dlaczego zastosowany został taki podział skoro standardowa powierzchnia billboardów to 12m2. Dodatkowo nie podano z jaką dokładnością szacowano powierzchnie nośników reklamowych oraz jaka była metoda pomiaru powierzchni. Autorzy wyliczyli, że w Polsce przypada średnio 24 reklamy na 1 km drogi, a na Słowacji było to tylko 6 reklam/km. Jest to oczywiście przybliżenie, ale wskazuje na znaczny problem tego zjawiska po stronie polskiej. Listwan i Franczak [2014] słusznie zauważyli jeszcze, że rozmieszczenie reklam uzależnione jest od natężenia ruchu samochodowego. Dodatkowo, duża ilość reklam występuje na obszarach intensywnie zabudowanych, a w szczególności w rejonach skrzyżowań komunikacyjnych, natomiast najmniejsza ilość nośników reklamowych występuje na obszarach niezabudowanych, a przede wszystkim na obszarach leśnych.

Na podstawie:

Listwan, K. i Franczak, P., 2014. Lasy i ich tereny sąsiednie jako obszary cechujące się mniejszą degradacją krajobrazu wywołaną przez reklamę zewnętrzną. Zarządzanie ochroną przyrody w lasach, 1 (1), str. 149–161

Pomiar reklam w Lublinie - współczynnik widoczności reklam

Inny rodzaj inwentaryzacji reklam został podjęty przez Chmielewski et al. [2015], którzy skupili się na badaniu widoczności billboardów i banerów na wybranym fragmencie Lublina. Pomierzono odległości z dróg publicznych do nośników reklamowych i przydzielono do jednej z trzech kategorii ze względu na powierzchnię nośnika reklamowego (A- małe do 12m2, B – średnie od 12-20 m2 oraz C – duże powyżej 20 m2). W tym przypadku
powierzchnia reklamy znów była szacowana i przyporządkowana do odpowiedniej kategorii. Dodatkowo, 50 studentów w ciągu 14 dni badało opinię publiczną za pomocą kwestionariuszy na temat widoczności reklam w przestrzeni publicznej. Autorzy zaproponowali, aby zamiast pomiaru powierzchni reklam, mierzony był współczynnik widoczności reklam.

Na podstawie:

Chmielewski, S., Danbi, J. L., Tompalski, P., C hmielewski, T. J., Wężyk, P., 2015, Measuring visual pollution by outdoor advertisement in an urban street using intervisibilityanalysis andpublic surveys. International Journal of Geographical Information Science. Vol. 29 s. 1-18.

Pomiar reklam w Warszawie - 90% niesystemowych nośników reklamowych

Klimczak [2014] skupiła się na prawnych aspektach nowych narzędzi ochrony krajobrazu. Te narzędzia to audyt krajobrazowy, urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu, plan ochrony parku krajobrazowego oraz zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Springer [2013] słusznie zauważył przykład jednej z ulic w Warszawie i opisał: „W 2010 roku firma AMS zainteresowała się jedną tylko ulicą w Warszawie – Jana Pawła II. Na całej jej długości policzono nośniki reklamowe. Wyszło, że tylko dziesięć procent z nich to tablice systemowe, należące do skupionych w izbie firm. Reszta to anonimowa masówka, której nikt nie kontroluje”. Zaremba [2015] sugeruje, że skoro na jednej z głównych ulic w Warszawie odszukano 90% niesystemowych nośników reklamowych, to w Polsce może ich być „nawet 38,5 miliona”. Rzeczywiście jednak należałoby je liczyć w milionach, natomiast przychody gmin z tytułu opłaty od reklamy w miliardach złotych.

Na podstawie:

Klimczak, L., 2014. Nowe narzędzia ochrony krajobrazu - zarys zmian legislacyjnych w projekcie tzw. ustawy o ochronie krajobrazu. Przestrzeń i Forma, 21, str. 443-462

Zaremba, Ł., 2015. Polobrazy, krajobraz i to, co wspólne. Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej (8).

Pomiar w wersji tabletowej

Kolejną inwentaryzację w Warszawie zlecił Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej Urzędu Miasta Warszawy, który za pomocą wersji „tabletowej” przy wsparciu firmy ESRI odbyło się liczenie reklam, lecz nadal nie zostało ukończone. Pomimo różnych form inwentaryzacji (niektóre są czasochłonne) nośników reklamowych, w literaturze brak jest opracowania, które porównałoby istniejące nośniki reklamowe w przestrzeni publicznej do informacji o firmie umieszczonej w Internecie, nie tylko pod względem przestrzennym, ale także porównujące charakterystykę działalności
gospodarczej na podstawie np. kodów Polskiej K lasyfikacji Działalności (PKD ).

Fotogrametryczny pomiar chaosu reklamowego w Polsce

Inwentaryzacja nośników reklamowych wykonana została w miejscowości Zabierzów pod Krakowem. Do tego celu skonstruowano mobilny system kartowania oparty o kamerę imersyjną (kamerę panoramiczną wyposażoną w kilka zintegrowanych obiektywów). Przejazd systemem mobilnego kartowania trwał 8 minut. Opracowanie danych zajęło 2 dni. Na wybranym odcinku zarejestrowano 2400 panoram (rejestrowano 5 panoram na sekundę przy prędkości około 50km/h), które dzięki geolokalizacji pozyskanej z systemów nawigacji satelitarnej i orientacji kątowej uzyskanej z systemów inercyjnych umożliwiały pomiary poprzez zastosowanie metod fotogrametrii sferycznej [Kwiatek 2015]. Na podstawie tej inwentaryzacji powstała baza danych 238 nośników reklamowych, z której wyselekcjonowano 73 podmioty gospodarcze, które miały zlokalizowaną informację
wizualną na swojej działce. Utworzona baza danych zawiera takie informacje jak: nazwa firmy, adres, położenie zapisane poprzez współrzędne geograficzne, powierzchnia nośnika reklamowego wyrażona w m2, sektor działalności, rodzaj nośnika, informacje o dwustronności nośnika, informacje o prezentowanej treści, adres strony WWW, telefon, numer klatki wideo imersyjnego, numer działki, na której znajduje się nośnik reklamowy oraz fragment obrazu imersyjnego skierowany w kierunku nośnika reklamowego. Poniżej można zapoznać się w wynikami badań, które przedstawił Teleexpress i Teleexpress Extra. Prezentacja dostępna jest też w języku angielskim.

Poniższa grafika prezentuje rozmieszczenie zinwentaryzowanych reklam w miejscowości Zabierzów.

Na podstawie:

Kwiatek, K., 2015, Infrastruktura reklamowa wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych - propozycje metodyczne pomiaru i oceny ładu przestrzennego, w: T. Kudłacz, Hołuj, A. (red.), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym: wybrane problemy. Warszawa : CeDeWu, str. 181-200

Kwiatek, K., 2016‚ Infrastruktura reklamowa a reklama internetowa podmiotów gospodarczych w kształtowaniu wizerunku miejscowości – studium przypadku Zabierzowa‚ w: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast – studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red nauk. Noworól, A., Hołuj, A., Warszawa : CeDeWu., s. 193-214