Co to jest opłata reklamowa?

Opłata reklamowa może być pobierana jedynie na obszarach, dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528 i 699)

 

 

Od kogo pobiera się opłatę reklamową?

Opłatę reklamową pobiera się od: 1) właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, 2) użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych, 3) posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, 4) posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, b) jest bez tytułu prawnego

Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528 i 699)

 

Czy opłata jest pobierana jeśli nie ma na niej reklamy?

Opłata reklamowa jest pobierana niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama.

Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528 i 699)

 

Kiedy nie pobiera się opłaty reklamowej?

Opłaty reklamowej nie pobiera się gdy reklamy nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie; stanowią szyld, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń; są realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa; służą wyłącznie do upowszechniania informacji: a) trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia, b) o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, je- żeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy.

Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528 i 699), art. 17a.

 

Ile wynosi opłata reklamowa?

Opłata reklamowa składa się z części stałej i części zmiennej

- stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,50 zł dziennie

- stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,20 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie

Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528 i 699), art. 17b.

Jak wyglądają deklaracje na opłatę reklamową?

Przykładowe formularze:

http://bip.kobylnica.tensoft.pl/uchwaly/45b26185b8b93f765de0fd44b6afba29_1/XXXIII%20272.pdf

DOR-1: DEKLARACJA NA OPŁATĘ REKLAMOWĄ

DOR-1/A: DANE O TABLICY REKLAMOWEJ LUB URZĄDZENIU REKLAMOWYM